Mimořádná opatření související s prevencí nákazy COVID-19 / Emergency Measures Related to Disease COVID-19 Prevention

Nemocnice SurGal Clinic s.r.o. ruší s okamžitou platností (tj. od 16. 3. 2020) do odvolání veškerou neakutní, tedy odkladnou péči.

SurGal Clinic s.r.o. cancels with immediate effect (ie from 16/3/2020) until further notice all non-acute care.


Nemocnice SurGal Clinic s.r.o. ruší s okamžitou platností (tj. od 16. 3. 2020) do odvolání veškerou neakutní, tedy odkladnou péči.

To se týká nejen operačních výkonů, ale i naplánovaných neakutních vyšetření v ambulancích, poradnách, malých operačních zákroků včetně endoskopických a dalších. Není nezbytné vyšetření telefonicky rušit, jsou rušena automaticky. Po ukončení opatření budou pacienti se zrušeným operačním termínem kontaktováni s nabídkou náhradního termínu.

Oddělení zobrazovacích metod dále poskytuje vyšetření objednaných pacientů s přijetím mimořádných opatření.

Pro všechny příchozí pacienty jsou přijata mimořádná opatření – vstup pouze přes centrální vstup nemocnice, měření teploty u vstupu, nasazení ochranných roušek, dezinfekce rukou.

Děkujeme za dodržování nastavených opatření a spolupráci.

Tým SurGal Clinic

SurGal Clinic s.r.o. cancels with immediate effect (ie from 16/3/2020) until further notice all non-acute care.

This applies not only to surgical interventions, but also to planned non-acute examinations in outpatient clinics, counseling centers, small surgeries, incl. endoscopic and others. After the end of emergency, patients with canceled surgery will be contacted and they will be offered an alternative date.

The Department of Imaging Methods continues to provide planned services.

Extraordinary precautions are taken for all incoming patients - entry only through the central reception of the hospital, measurement of body temperature at the entrance, the use of protective masks, hand disinfection.

Thank you for your compliance and cooperation.

the SurGal Clinic team

 

16. 3. 2020


Zpět