Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je v SurGal Clinic s.r.o. zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a které.

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vymezených oblastech (např. daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie atd.).

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu (zaměstnání),
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby (tzv. "volený orgán"),
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem (tzv. whistleblowerem) může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení: Mgr. Ivana Keresteši

Možnosti podání oznámení prostřednictví vnitřního oznamovacího systému  SurGal Clinic s.r.o.:

 • prostřednictvím webového formuláře
 • písemně na adresu Mgr. Ivana Keresteši, SurGal Clinic s.r.o., Drobného 307/38, 602 00 Brno
 • telefonicky: (+420) 532149 368 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mail: oznameni@surgalclinic.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.