Časté dotazy

 • Jaká vyšetření a operace se v SurGal Clinic provádějí?

  Výpis specializovaných ambulancí a prováděných výkonů naleznete na odkazech Ambulantní péče a Ústavní péče.

 • Jak se mohu objednat k vyšetření v SurGal Clinic?

  Objednání k vyšetření je možné cestou telefonického objednání přes centrální recepci na telefonním čísle +420 532 149 333. Recepční klientovi nabídne volbu mezi ambulancí GRAND CLASS nebo CLASSIC.

  V rámci chirurgické ambulance CLASSIC se může klient dostavit i bez objednání, není vyžadováno předchozí vyšetření praktikem či jiným odborníkem. Klient ale v rámci klasické ambulance musí počítat s čekací dobou závislou na aktuálním provozu ambulance.

  Ambulance GRAND CLASS = objednání ke konkrétnímu lékaři, na konkrétní garantovaný čas, samostatná recepce s čekárnou, občerstvení a parkování zdarma. Zpoplatněno částkou 1.000,- Kč/do 5 vyšetření.

  Ambulance CLASSIC = objednání na orientační čas (v závislosti na aktuálním provozu), případně příchod bez objednání. Ordinuje lékař dle aktuálního rozpisu.

 • Jak dlouhé jsou objednací doby na operaci?

  Vždy záleží na konkrétním druhu plánované operace. Termín operace Vám bude nabídnut po vyšetření lékařem v ambulanci. Z důvodu naší správné organizace práce nabízíme termíny zákroků v době zpravidla nepřekračující 1 měsíc.

 • Jaký je rozdíl mezi standardní hospitalizací a hospitalizací GRAND CLASS?

  Základní rozdíl spočívá v komfortu a obsahu doprovodných služeb, poskytovaných při vyšetření a následné hospitalizaci.

  GRAND CLASS ambulantní služby = nadstandardní služby, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (objednání ke konkrétnímu lékaři, na konkrétní garantovaný čas, samostatná recepce s čekárnou, občerstvení a parkování zdarma).

  GRAND CLASS hospitalizace = nadstandardní služby, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (jednolůžkový pokoj kategorie 5*, strava exclusive, telefonní a faxové služby, doprovodné služby)

 • Co potřebuji k objednání k operačnímu výkonu v SurGal Clinic?

  Vhodné je přinést si ke konzultaci kopie nálezů již provedených vyšetření. Je ale možné prakticky všechna potřebná vyšetření provést v rámci naší ambulance. Tato vyšetření jsou pak provedena v co nejkratším možném termínu, často již při prvním kontaktu.

  Prvotní kontakt pacienta a objednání k operaci je jistě důležitým okamžikem v navázání kontaktu mezi lékařem a pacientem. Vztah lékaře a pacienta se v našem zařízení mění v tom smyslu, že pacient je po celou dobu léčby sledován a léčen jedním lékařem. Lékař se mu věnuje po celou dobu hospitalizace, řeší všechny jeho potřeby, informuje rodinu. Pacient velmi dobře ví, kdo mu poskytne plnou informaci o jeho zdravotním stavu. Je pak samozřejmostí, že pacient je lékařem kontaktován před začátkem ústavní pohotovostní služby a je informován o tom, kdo v této době je pacientovi k dispozici.

 • Vím, jakou částku budu muset při přijetí uhradit?

  Při objednání pacienta v režimu GRAND CLASS jsou jasně stanoveny podmínky pro zařazení pacienta do režimu GRAND CLASS. Pacient je seznámen s předpokládanou dobou hospitalizace a je seznámen s částkou, kterou uhradí za služby GRAND CLASS.

  Platba probíhá při přijetí pacienta na recepci. Je možná platba v hotovosti, bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet před příjmem k hospitalizaci (v době příjmu musí být částka připsána na účet GRAND CLASS s.r.o.)

 • Kdy se mám dostavit k příjmu k hospitalizaci?

  Pacient je při objednání k operaci informován o čase přijetí, které je poznamenáno i v lékařské zprávě. V zásadě platí, že pacienti jsou přijímáni v den operace v 7:00 hodin ráno, pokud není čas určen jinak (klienti na větší zákroky jsou zpravidla přijímáni den předem do 14:00 hod). Podle režimu hospitalizace probíhá přijetí na ambulanci SurGal GRAND CLASS nebo CLASSIC.

 • Kde a kdy mi bude provedeno předoperační vyšetření?

  Při objednání pacienta je dohodnut s pacientem i termín předoperačního vyšetření. Preferujeme provedení tohoto vyšetření na našem pracovišti, zejména z toho důvodu, že je možné reagovat na výsledky provedených vyšetření a je jen malá pravděpodobnost, že při následném přijetí bude zjištěna skutečnost, pro kterou nebude operační zákrok při přijetí zrušen.

 • Jaké jsou důvody k přeobjednání termínu operace a jak to mám provést?

  Může se jistě stát, že domluvený termín operace mi z různých důvodů nevyhovuje. Přeobjednání je možné telefonicky, nejlépe po domluvě s lékařem, který mě k operaci objednal. Je vhodné zohlednit, zda již bylo provedeno předoperační vyšetření, protože to je platné jen po omezenou dobu (nejčastěji 14 dnů). Pak by již bylo nutné provést minimálně laboratorní vyšetření znovu.

 • V době hospitalizace na GRAND CLASS jsem byl několik dnů ze zdravotních důvodů umístěn na JIP (jednotce intenzivní péče). Za tuto dobu mi bude vrácen poplatek za hotelové služby GRAND CLASS?

  Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, je umístěn na JIP. Jeho pokoj je ale po tuto dobu uzavřen (vyjma nutného úklidu a údržby) a není obsazován jiným klientem. Za tuto dobu se tedy úhrada za hotelové služby nevrací.

 • Jak je zajištěna péče o pacienta po propuštění?

  Pacient po propuštění obdrží propouštěcí zprávu, předanou lékařem. Jen výjimečně ji muže předat jiný lékař, a to nejčastěji proto, že jemu příslušející lékař pracuje na operačním sále. O víkendu zprávu předává službu konající lékař. Ve zprávě je jasně uveden termín kontroly jak u nás, tak v ambulanci praktického lékaře, další režim, nutná omezení a plán další léčby. Preferujeme kontroly v našem zařízení z důvodu kontinuity další péče.

 • Pokud dojde k prodloužení léčení z důvodu komplikací, jak je potom hrazen další pobyt na GRAND CLASS?

  V případě komplikací vyplývajících z provedeného výkonu má pacient nárok na prodloužení pobytu na GRAND CLASS bez další úhrady (tj. náklady na prodloužení hospitalizace z důvodů komplikací nese v plném rozsahu SurGal Clinic). Stejné platí i při komplikacích, které si vynutí nové přijetí klienta. Jako komplikaci ale není možné posoudit stavy vzniklé z důvodů, které před operací nemohly být zjištěny. Tady je typickým příkladem konverse na klasickou operaci při laparoskopii, kdy anatomické poměry nebo kupříkladu chronický zánět znemožní provedení celé operace laparoskopicky. Pacient má pak volbu doplatit si nutné prodloužení pobytu na SGC, nebo může požádat o přeložení na standardní oddělení.

 • Jak řešit problémy a dotazy v době hospitalizace v SurGal Clinic?

  Pacient je v každodenním kontaktu se svým ošetřujícím lékařem. Tento zajistí řešení i nemedicínských problémů a stížností pacienta. Není třeba se bát řešit s lékařem jakýkoliv problém v době hospitalizace. Pacient má rovněž plné právo požádat o konzultaci jiným lékařem nebo lékařským ředitelem nemocnice - postačí požádat sestru na oddělení. Všechny problémy se snažíme řešit pokud možno ihned, všechny podněty bereme jako přínos pro naši další práci.

  Pro trvalé zlepšování kvality péče a služeb budete požádání o zaslání písemné reakce na adresu info@surgalclinic.cz nebo vyplnění dotazníku spokojenosti.

  Věřte, že naším cílem je spokojený a uzdravený pacient!