Informace o zpracování osobních údajů pacientů

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje pacientů SurGal Clinic shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které SurGal Clinic zpracovává.

Kontakt na Správce osobních údajů:
SurGal Clinic s.r.o.
Drobného 307/38, 602 00 Brno

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
poou@surgalclinic.cz

 • 1. Jaké osobní údaje SurGal Clinic zpracovává?

  Osobní údaje, vč. tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, SurGal Clinic zpracovává v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  SurGal Clinic je správcem těchto údajů:

  • osobní údaje, které SurGal Clinic získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
  • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
  • osobní údaje umožňující SurGal Clinic kontakt s Vámi,
  • osobní údaje související se vzájemnými vztahy SurGal Clinic a pacienta.
 • 2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů SurGal Clinic vaše osobní údaje zpracovává?
  • Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
  • Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotních služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
  • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.

  Právní základ pro zpracování Vašich údajů k výše uvedeným účelům je jiný než souhlas subjektu údajů*.

  Poskytnutí osobních údajů za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalšími účely souvisejícími s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností je povinné; bez jejich poskytnutí není možné zajistit efektivní léčbu.

  Bez poskytnutí osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu je uzavření smlouvy a poskytnutí smluvního plnění nemožné. 

  *) Je-li právním základem pro zpracování údajů souhlas subjektu údajů, je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytne. Rozsahem poskytnutého souhlasu je pak správce vázán. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že subjekt údajů souhlas odvolá, je správce povinen ukončit zpracování jeho osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá jeho technickým a administrativním možnostem.

 • 3. Komu SurGal Clinic může anebo musí vaše osobní údaje poskytnout?
  • Zdravotnickým zařízením, zdravotnickým registrům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;
  • Našim zpracovatelům, kteří pro SurGal Clinic provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
  • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy SurGal Clinic poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.;
  • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, znalcům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
  • Jiným subjektům pouze s Vaším souhlasem.
 • 4. Po jakou dobu SurGal Clinic vaše údaje zpracovává?

  Osobní údaje SurGal Clinic zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy. V případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy.

  Po skončení doby oprávněného zpracování SurGal Clinic přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 • 5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů SurGal Clinic

  Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás SurGal Clinic zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

  SurGal Clinic s.r.o., Drobného 307/38, 602 00 Brno

  nebo na e-mailové adrese: poou@surgalclinic.cz

  Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SurGal Clinic zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

  • účelu zpracování osobních údajů,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
  • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
  • zdrojích osobních údajů,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  SurGal Clinic Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může SurGal Clinic požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

  Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany SurGal Clinic k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete:

  • požádat SurGal Clinic o výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti),
  • požádat SurGal Clinic o opravu osobních údajů,
  • požádat SurGal Clinic o omezení (blokaci) zpracování, popřípadě
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

  SurGal Clinic Vás bez zbytečného odkladu, nejpozději vždy do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

  Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • 6. Změna vašich osobních údajů

  Pro náležité a správné zpracování je třeba příslušným pracovníkům SurGal Clinic oznámit každou změnu Vašich zpracovávaných osobních údajů, ke které dojde.