Přijímání a vyřizování stížností v SurGal Clinic

1. Obsah stížnosti

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává, které věci se týká a co sleduje, zejména musí obsahovat:

  • pokud je stěžovatelem fyzická osoba její jméno, příjmení, datum narození, bydliště
  • pokud je stěžovatelem právnická osoba její název, sídlo, IČO a označení statutárního orgánu právnické osoby
  • přesné uvedení, jaké věci se stížnost týká a čeho se stěžovatel domáhá
  • datum a podpis

V případě, že jménem stěžovatele jedná jím zmocněná osoba, musí být přílohou stížnosti ověřená plná moc zástupce stěžovatele.

2. Forma podání stížnosti

Stížnost se podává písemně nebo v elektronické podobě – e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem anebo do datové schránky. 

3. Místo podání stížnosti

Písemné nebo elektronické stížnosti se podávají na tyto kontakty:

Doručovací adresa:
SurGal Clinic s.r.o.
Drobného 38-40
602 00 Brno

E-mail:
info@surgalclinic.cz

ID datové schránky:
8wnpfi8

4. Vady stížnosti

Pokud stížnost neobsahuje výše uvedené obsahové náležitosti, popřípadě není srozumitelná, je nečitelná nebo je k jejímu vyřízení nutno doplnit další údaje, které se ve stížnosti neuvádějí, osoba pověřená vyřízením stížnosti vyzve stěžovatele k jejímu doplnění a současně ho poučí, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, stížnost bude bez dalšího opatření odložena, o čemž již stěžovatel nebude vyrozuměn.

Stížnost, ve které není stěžovatel identifikován, je anonymní stížnost. Anonymní stížnost se vyřizuje na základě rozhodnutí ředitele nemocnice, zejména pokud obsahuje konkrétní údaje nasvědčující tomu, že byl porušen právní nebo interní předpis.

Podanou stížnost, k jejímuž vyřízení není SGC věcně příslušná, je SGC povinna do pěti dnů ode dne jejího obdržení postoupit věcně příslušnému subjektu, je-li tento znám. O postoupení stížnosti je povinna informovat stěžovatele. Není-li věcně příslušný subjekt znám, je SGC povinna vrátit stížnost stěžovateli.

5. Postup při prošetření a vyřízení stížnosti

Prošetřování stížnosti je činnost, při které pověřená osoba postupuje tak, aby zjistila skutečný stav věci, jeho soulad nebo rozpor s právními a interními předpisy, účelností a hospodárností plnění úkolů, osobu, která zodpovídá za zjištěné nedostatky, jakož i příčiny jejich vzniku a škodlivé následky.

Pověřená osoba je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne, kdy jí byla stížnost doručena. Jestliže si vyřízení stížnosti vyžaduje součinnost jiné fyzické či právnické osoby nebo ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit ředitel SGC o dalších 30 dní. O každém prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti je pověřená osoba povinna písemně vyrozumět stěžovatele o důvodech prodloužení, a to bez zbytečného odkladu.

Pověřená osoba je povinna navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pojde je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné.

Za vyřízení stížnosti se považuje den, kdy je oznámení o vyřízení stížnosti předáno stěžovateli osobně nebo je předáno k poštovní přepravě. Stížnost se považuje za vyřízenou tehdy, pokud byl stěžovatel písemně vyrozuměn o výsledku prošetření stížnosti a byla-li stížnost důvodná, pokud byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků a příčin jejich vzniku.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, je oprávněn podat stížnost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Pověřená osoba je následně povinna poskytnout krajskému úřadu při šetření stížnosti potřebnou součinnost.

O podaných stížnostech a o způsobu jejich vyřízení se vede evidence.