Vnitřní řád SurGal Clinic

Vážení pacienti, rodinní příslušníci, návštěvníci,

vítáme Vás v SurGal Clinic s.r.o. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste vyhledali naši péči a služby, které poskytujeme.

Vnitřní řád je dokument závazný pro všechny pacienty léčené v nemocnici SurGal Clinic, jejich doprovod a návštěvy, proto se prosím seznamte s následujícími pokyny, kterými jste povinni se řídit.

Do značné míry můžete spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu, trvání a výsledku. Budete informováni o Vašem zdravotním stavu, nastavení individuálního léčebného plánu a průběhu léčby.

SurGal Clinic je výukovým pracovištěm pro vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. Při poskytování zdravotních služeb se můžete setkat se studenty a jejich pedagogickým dozorem, kteří jsou součástí zdravotnického týmu a pracují pod vedením zkušených zdravotníků. Pokud s péčí poskytovanou studenty nesouhlasíte, máte právo toto uvést v informovaném souhlasu s hospitalizací.

Vaše stížnosti, podněty, návrhy jsme připraveni řešit; více informací naleznete na stránce Přijímání a vyřizování stížností v SurGal Clinic.

Nerespektování pravidel vnitřního řádu a nedodržování léčebného režimu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a následnému propuštění. Dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může nemocnice ukončit Vaši péči i v případě, že závažným způsobem omezujete práva ostatních pacientů nebo přestanete poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

 • 1. Identifikace a informace

  Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje pobyt v nemocnici, tedy hospitalizaci, projdete nejdříve vstupním vyšetřením a následně budete hospitalizován/a na určitém oddělení. Při přijetí k hospitalizaci předložte průkaz totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny. Předejte lékaři a ošetřujícímu personálu zdravotnickou dokumentaci, která byla žádána, např. laboratorní výsledky, zprávu o předoperačním vyšetření apod., doporučení k hospitalizaci, informujte o vystavené e-Neschopence, dokladu ošetřování člena rodiny apod.

  Během příjmu budete seznámen/a s informacemi ohledně dalšího postupu a na základě podaných informací budete požádán/a o podepsání souhlasu s hospitalizací.

  Při příjmu sdělíte zdravotnickému pracovníkovi, kterým osobám lze poskytovat informace o Vašem zdravotním stavu. Pokud bude určená osoba chtít získávat informace telefonicky, musíte si stanovit heslo, které volající osoba použije, aby jí mohly být informace poskytnuty. Toto heslo bude zaznamenáno v písemném „Souhlasu pacienta s poskytováním informací o zdravotním stavu“.

  Dále Vás ošetřující personál seznámí s pravidly pobytu na oddělení, včetně režimových opatření a hygienických pravidel.

 • 2. Osobní předměty, cenné předměty, peníze

  K hospitalizaci na standardním oddělení si přineste předměty osobní potřeby a hygieny (toaletní potřeby, ručník, přezůvky, župan apod.).

  Do nemocnice, prosím, nenoste větší finanční obnos, šperky, žádné cenné a drahé předměty. Nemůžete-li je přenechat při příjmu svým příbuzným a blízkým, můžete je předat ošetřujícímu personálu, který zajistí jejich bezpečné uložení do úschovy. Pokud si tyto věci i přes možnost uložení necháte u sebe, SurGal Clinic za ně neručí.

  Svůj dopravní prostředek (kolo, koloběžka a jiné) prosím zaparkujte pouze na místě k tomu vyhrazeném.

  Osobní věci nenechávejte bez dozoru. Šaty a obuv si prosím uložte na pokoji ve skříni či do prostor vyhrazených pro tyto účely.

  Zasílání důchodu do nemocnice není samozřejmostí. Nedá-li se převzetí Vašeho důchodu odložit na pozdější dobu, informujte se o podmínkách převzetí u personálu oddělení.

 • 3. Vnitřní režim

  Pro zvýšení Vaší bezpečnosti je do nemocnice zakázáno vnášet a ukládat zde jakékoliv zbraně, střelivo a nebezpečné látky.

  Z důvodu oprávněného zájmu nemocnice je v rámci areálů SurGal Clinic (vnitřní i vnější prostory) provozován kamerový systém.

  Je zakázáno bez výslovného souhlasu  ošetřujícího personálu či dalších osob pořizovat jakékoliv videozáznamy, včetně fotografií, na nichž je zachycen zaměstnanec, jiný pacient atd., na soukromé či služební mobilní zařízení, tj. mobil, tablet, fotoaparát, kameru apod., v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Při pobytu v nemocnici platí zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek; na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře jste v odůvodněných případech povinni podrobit se vyšetření za účelem prokázání jejich vlivu.

  Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření tabákových výrobků, vč. elektronických cigaret. Porušení zákazu požívání alkoholu či jiných návykových látek a doporučení lékaře nekouřit, může být posuzováno jako nedodržení individuálního léčebného postupu a léčebného režimu se všemi důsledky z toho plynoucími.

  Platí zákaz vodění zvířat do prostor nemocnice. Výjimka platí pouze pro psy se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes) za níže uvedených podmínek (viz bod Práva a povinnosti pacienta).

  Při pobytu prosím dodržujte obvyklé společenské konvence. Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné obtíže s ní spojené.

  Udržujte čistotu v pokojích, na toaletách a v koupelnách i v ostatních prostorách nemocnice. Odpadky vyhazujte pouze do nádob určených na komunální odpad.

  Na oddělení se seznamte s požárními poplachovými směrnicemi, které jsou viditelně umístěny na stěnách chodeb, a únikovými cestami. Je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů (např. holicí strojek, vysoušeč vlasů, rádio, televize, PC apod.).

  V nemocnici je pro pacienty i návštěvy k dispozici bezdrátové (WiFi) připojení do sítě internet. Toto připojení je zdarma. Název pro připojení WiFi (SSID sítě) je „SurGal Host“.

  Jsme připraveni poskytnout Vám duchovní podporu a pastorační péči s ohledem na Vaše duchovní potřeby. Pro bližší informace kontaktujte ošetřující personál.

 • 4. Práva a povinnosti pacientů

  Máte zejména právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, kterou se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

  Rovněž je Vašim právem právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

  Jako pacient máte nárok na poskytnutí úplných, srozumitelných informací o Vaší nemoci a potřebných léčebných postupech. V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo na vedoucího lékaře či primáře daného pracoviště

  Dále pacientům (nebo jejich zákonným zástupcům) náleží:

  • právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb,
  • právo zakázat poskytování informací o zdravotním stavu komukoli,
  • právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb,
  • právo na odmítnutí léčby,
  • právo na respektování pacientovy vůle při poskytování zdravotní péče – tzv. dříve vyslovené přání,
  • právo na přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li pacient osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,
  • právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem za níže uvedených podmínek
  • právo znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
  • právo na výběr zdravotní pojišťovny,
  • právo na změnu lékaře,
  • právo na poskytnutí zdravotní služby bez úhrady při splnění zákonných podmínek,
  • právo na podání stížnosti,
  • právo na druhý názor (second opinion),
  • právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si její kopie a opisy či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace,
  • právo na ochranu osobních údajů.

  Máte právo na přítomnost osoby blízké, Vámi určené osoby nebo osoby poskytující duchovní péči a podporu, neohrožuje-li to Váš zdravotní stav, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb a nejsou-li tím porušena práva ostatních pacientů. O umožnění přítomnosti doprovázející osoby rozhoduje ošetřující lékař s tím, že tuto může odmítnout z důvodů hygienicko-protiepidemiologických, provozních i společensko-etických. Nemocnice není věcně ani technicky vybavena k ubytování dětí během hospitalizace rodiče.

  Máte-li smyslové nebo tělesné postižení a využíváte vodícího nebo asistenčního psa, jeho nepřetržitá přítomnost je možná pokud o tom rozhodne ošetřující lékař, s přihlédnutím na Váš zdravotní stav, nejsou-li porušována práva ostatních pacientů a bude-li to z provozních, hygienických a technických důvodů možné.

  Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

  • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
  • řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb,
  • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
  • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
  • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
  • dodržovat zákaz kouření, vč. elektronických cigaret,
  • dodržovat další odůvodněné pokyny personálu.

  Tyto povinnosti náleží také zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je současně povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem.

  Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to zdravotnický pracovník požádá. V případě, že pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázat totožnost, může zdravotnický pracovník odmítnout poskytnout zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti.

  Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace. V případě odmítnutí prokázání totožnosti může zdravotnický pracovník odmítnout požadovanou součinnost nebo neumožnit návštěvu u hospitalizovaného pacienta.

 • 5. Přinesené léky, doplňky stravy

  Pokud si při příjmu do nemocnice přinášíte léky, které Vám předepsal Váš praktický lékař či odborný specialista, jste povinni informovat o nich sestru na oddělení a léky v originálním balení spolu s aktuální lékařskou zprávou od praktického lékaře nebo odborného specialisty předat do bezpečné úschovy. Přinesené léky bez originálního balení nebo bez aktuální lékařské zprávy nemusí být podány.

  Pacienti na lůžkových odděleních nemohou sami užívat léky, které si přinesli. Veškeré léky jsou jim podávány pouze na základě ordinace lékaře nemocnice prostřednictvím ošetřujícího personálu.

  Rovněž jste povinni informovat ošetřující personál o užívání jakýchkoli doplňků stravy (např. multivitaminy, bylinné tinktury apod.), jelikož jejich účinky mohou ovlivňovat účinky léků.

 • 6. Stravování

  Stravu a dietu u pacientů určuje ošetřující lékař. Je v našem společném zájmu, abyste dodržoval/a dietní doporučení a pomohl/a tak průběhu léčby, protože dodržování vhodného dietního režimu je její důležitou součástí.

  Vlastní (donesenou) stravu můžete konzumovat v souladu se stanoveným dietním režimem a po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.

  Drobné občerstvení a výběr teplých i studených jídel a nápojů Vám může nabídnout Café bar situován v budově A, naproti centrální recepci. Mimo provozní dobu Café baru jsou k dispozici nápojové/snack automaty umístěné v centrální čekárně.

 • 7. Úhrada péče

  Není-li poskytovaná zdravotní péče uhrazena z veřejného zdravotního pojištění ani proplacena ze smluvního pojištění pacienta, jste povinen/povinna uhradit tuto péči přímo SurGal Clinic.

  Poplatky můžete zaplatit na příslušné recepci v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat náš personál.

  Výkony, které jsou prováděny na žádost pacienta a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, si hradí pacient sám dle cen uvedených v ceníku výkonů hrazených mimo zdravotní pojištění, který je zveřejněný přímo na webových stránkách SurGal Clinic.

  Na odděleních, která jsou vybavena tzv. nadstandardními pokoji, máte možnost si za poplatek určený v ceníku nadstandardních pokojů, připlatit za vyšší komfort ubytování. S možností a volnou kapacitou těchto pokojů Vás seznámí ošetřující personál.

 • 8. Návštěvy, propustky

  Naši lékaři a ostatní personál dělají vše co je v jejich silách, abyste byli co nejdříve zpět ve svém domácím prostředí. Nechceme nijak omezovat možnost návštěv Vašich blízkých v průběhu hospitalizace, ale žádáme Vás, aby respektovali níže uvedené pokyny.

  Návštěvní hodiny jsou každý den:

  • 13.00–20.00 hod. – oddělení GRAND CLASS
  • 14.00–18.00 hod. – ostatní lůžková oddělení

  není-li z důvodu epidemiologické situace nebo z provozních důvodů stanoveno jinak.

  Každá návštěva je povinna o svém příchodu, odchodu a pohybu s pacientem mimo prostory oddělení informovat personál nemocnice – sesterna oddělení. Během hospitalizace prosím neopouštějte areál nemocnice. Propustka ke krátkodobému opuštění nemocnice v době hospitalizace Vám může být ve výjimečných případech vystavena ošetřujícím lékařem.

  Dbejte prosím, aby Váš doprovod a návštěvy dodržovali hygienické předpisy nemocnice, především neodkládali žádné předměty na lůžka, nepřinášeli květiny, alkohol, nenahlášené léky, doplňky stravy a potraviny podléhající rychlé zkáze. Všechny osoby jsou povinné podrobit se pokynům personálu v souladu s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací, např. používat ochranu dýchacích cest.

  Návštěvy nesmí rušit provoz oddělení a ostatní pacienty. Personál nemocnice si vyhrazuje právo omezit průběh návštěvy za účelem řádného výkonu zdravotní péče. Je zakázáno ponechávat děti bez dozoru.

 • 9. Ukončení péče

  O termínu propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař. Při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu (případně předběžnou propouštěcí zprávu) a budete poučen/a ošetřujícím personálem o dalším postupu léčby, režimu a případných termínech kontrol.

  Hospitalizace může být kdykoli ukončena na základě Vašeho přání, v takovém případě jste povinen/povinna podepsat Prohlášení o odmítnutí hospitalizace.

  Hospitalizace může být rovněž ukončena z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb v případě, že nebudete respektovat pravidla vnitřního řádu, nebudete dodržovat léčebný režim, budete závažným způsobem omezovat práva ostatních pacientů nebo přestanete poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

  Transport sanitním vozem Vám může indikovat pouze ošetřující lékař.

  Pro Vás, kteří ze zdravotních důvodů nejste schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých, nebo to vyžaduje Váš zdravotní stav, je možné zajistit po dohodě se zdravotně-sociálním pracovníkem domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu.

  Do tří dnů od propuštění z nemocnice se ohlaste u svého registrujícího lékaře, jen tak si zajistíte návaznost léčby.

  Přejeme Vám brzké uzdravení.