Umožnění návštěv pacientů LDN od 19. 4. 2021

Vážení návštěvníci, v návaznosti na skončení nouzového stavu a v souladu s Mimořádným opatřením MZČR ze dne 6. 4. 2021 bude s účinností od 19. 4. 2021 na našich odděleních LDN (tj. NLP a DOP) platit nový režim návštěv pacientů.


Návštěva pacienta bude umožněna osobám, které:

  1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo certifikovaná nanorouška, dále ochranný štít a rukavice.

Navštěvující osoba se musí objednat alespoň 1 den předem a rezervovat si volný termín. Délka návštěvy je maximálně 30 minut a je možná pouze pro 1 návštěvníka (tedy nemůže přijít souběžně více rodinných příslušníků k 1 pacientovi).

Návštěvní doba: po–pá, 14:00 - 16:00 h

Navštěvující osoba je povinna při vstupu na oddělení předložit doklad totožnosti a prokázat splnění některé z podmínek ad a) až c). Jinak jí vstup nebude umožněn.     

Prosíme všechny, aby respektovali přetrvávající pandemickou situaci a spolupracovali s personálem nemocnice za účelem zabránění šíření onemocnění Covid-19 na našich odděleních.

Váš SurGal Clinic tým

16. 4. 2021


Zpět