Nový režim návštěv pacientů od 17. 5.

Vážení návštěvníci, v souladu s Mimořádným opatřením MZČR ze dne 11. 5. 2021 bude s účinností od 17. 5. 2021 na všech našich odděleních platit nový režim návštěv pacientů.


Návštěva pacienta bude umožněna osobám, které:

  1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu s tím, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo certifikovaná nanorouška, dále ochranný štít a rukavice.

Navštěvující osoba se musí objednat alespoň jeden den předem a rezervovat si volný termín. Délka návštěvy je maximálně 30 minut a je možná pouze pro jednoho návštěvníka (tedy nemůže přijít souběžně více rodinných příslušníků k jednomu pacientovi).

Navštěvující osoba je povinna při vstupu na oddělení předložit doklad totožnosti a prokázat splnění některé z podmínek ad a) – c).

Jinak jí vstup nebude umožněn.

Děkujeme za respektování a spolupráci.

Váš SurGal Clinic tým

17. 5. 2021


Zpět