Rezum

 

Technologie REZUM je nejnovější nejméně invazivní metodou léčba nezhoubného zbytnění prostaty spočívající v aplikaci sterilní vodní páry do prostatické žlázy a lze jej provádět dokonce ambulantně. Výkon vede ke zmenšení zóny prostaty, zmírnění příznaků a zlepšení průtoku moči. V podmínkách SurGal Clinic provádíme výkon na operačním sále s observací na lůžku do dalšího dne. Pokud se pacient po zákroku cítí dobře, je možné se souhlasem operatéra propuštění ještě týž den.

Prof. Dalibor Pacík

Na vývoji technologie se podílela tři světová centra (USA – Minneapolis, Švédsko – Stockholm a ČR – Brno), prof. Dalibor Pacík byl hlavním investigátorem brněnského centra a vedoucím výzkumného týmu v letech 2012–2013. Od roku 2015 se metoda používá v USA a bylo zde léčeno již více než 40 000 pacientů. V Evropě se postupně začíná od roku 2018.

Výkon není hrazen ZP.

Před indikací k zákroku je nezbytné detailní vyšetření v ambulanci prof. Pacíka. Objednat se lze přes recepci SurGal Clinic nebo přímo na e-mailu rezum@surgalclinic.cz.

Před objednáním se můžete seznámit se zkušenostmi a zpětnou vazbou pacientů, kteří již zákrok podstoupili.

Mezi nejdůležitější vyšetření před výkonem patří: symptom skóre IPSS, měření průtoku moči, PSA, vyšetření moči chemicky, mikroskopicky a kultivačně, ultrazvukové vyšetření prostaty konečníkem (s přesným zhodnocením konfigurace prostaty a přítomnosti tzv. středního laloku).

Je třeba ještě doplnit, že standardní a ideální indikací této metody je muž s obtížemi s močením, zbytnělou prostatou velikosti 30–90 ml, který nemá močovou infekci a nemá rakovinu prostaty nebo podezření na ni.

Muž se zástavou močení a katetrem nebo prostatou velkého objemu není primární indikací, ale je možno říci, že i tato skupina mužů již byla touto metodou léčena a výsledky byly publikovány v odborné literatuře. Úspěšnost – obnovení močení – byla u této nestandardní indikace popsána asi u 70 % pacientů. U 30 % tedy metoda úspěšná nebyla a bylo nutno přistoupit ke konvenční operační metodě léčby následně. Rovněž efekt nastupuje pomaleji a po aplikaci léčby je katetr vhodné extrahovat nejdříve po 3 týdnech a při neúspěchu následně vždy po 3 dalších týdnech. Pokud k obnovení močení nedojde do 3 měsíců, lze to považovat za neúspěch této metody.

Jaký je důvod (indikace) k výkonu

Prostata obepíná močovou trubici pod močovým měchýřem mužů. Některé části prostaty s přibývajícím věkem rostou, a tak se prostata zvětšuje. Toto nenádorové (nezhoubné) zvětšení prostaty označujeme jako benigní hyperplazii prostaty (BPH) a běžně se vyskytuje u mužů starších 50 let. Když se prostata zvětšuje, může stlačovat močovou trubici a zpomalovat nebo zastavit průtok moči z močového měchýře při močení. BPH může způsobit u muže močové příznaky, jako je pocit, že nemůže zcela vyprázdnit močový měchýř, časté nebo urgentní nutkání na močení nebo potřeba vstát z postele v noci kvůli močení. Muži s benigní hyperplazií prostaty mohou mít také pomalejší proud moči, častější výskyt močové infekce, mohou pozorovat krev v moči. Zhoršování kvality močení může vyústit až v úplnou zástavu močení.

Alternativní výkony

Je několik různých způsobů, jak tento problém řešit. Kromě konzervativních postupů (léčba pomocí medikamentů) jsou to různé operační výkony. Nejčastěji používaným postupem je transuretrální resekce (odstranění zvětšené části prostaty přes močovou trubici – endoskopicky) nebo otevřená operace s odstraněním zvětšené části prostaty. Kromě těchto uvedených standardních postupů je v poslední době stále sílící tendence využívat tzv. méně invazivní postupy. Cílem méně invazivních postupů je minimalizovat zásah do organizmu pacienta při dosažení srovnatelného léčebného efektu. V současné době máme k dispozici zcela novou technologii k léčbě BPH. Společnost NxThera vyvinula léčbu metodou REZUM, která je určena k léčbě benigní hyperplazie prostaty v rámci jednoho ošetření pomocí nástroje zavedeného do močové trubice.

Co je to REZUM?

REZUM je metoda, která způsobuje snížení velikosti zbytnělých částí prostaty. Toho je dosaženo postupem, při kterém se vstřikuje malé množství sterilní vodní páry do zbytnělé části prostaty (tzv. přechodové zóny), což vede k destrukci hyperplastické (zbytnělé) tkáně a eliminaci (vyloučení) jejích buněk.

Počet aplikací vodní páry během jedné léčebné procedury závisí na velikosti prostaty. Jedna léčebná procedura trvá přibližně 3–7 minut a pacienti jsou běžně propouštění do domácí péče týž den. REZUM se většinou provádí v lokální anestézii, ale může být použita i anestézie celková.  V tom případě celá procedura trvá 20-25 minut.

Ke zlepšení příznaků dochází obvykle za 3 týdny, i když maxima efektu je dosahováno za 3–6 měsíců.

Ve srovnání s jinými léčebnými postupy, které mají vesměs delší dobu zotavení jsou pacienti léčení REZUM schopni běžných aktivit během kratší doby.

Metoda REZUM byla vyvinuta po rozsáhlém předchozím výzkumu a jeho zhodnocení, počínaje experimentálními testy na zvířeti až po klinické studie. První pilotní klinická studie byla provedena v letech 2012 ve 3 centrech na světě (Česká republika, Švédsko a USA). Centrum v ČR byla urologická klinika FN Brno. Na základě příznivých výsledků, byla provedena v USA multicentrická studie s kontrolní skupinou a pro trvalé příznivé výsledky byla v roce 2015 schválena pro použití v běžné klinické praxi v USA a v roce 2018 byla zahrnuta do doporučených postupů Americké urologické asociace. Do roku 2019 bylo metodou REZUM v USA léčeno již více než 35 tisíc pacientů a v Evropě kolem 3 tisíc.

Jaká je příprava před výkonem

Před operací si musíte zajistit cestou Vašeho praktického lékaře či internisty předoperační vyšetření a anesteziologické vyšetření se zhodnocením Vašeho celkového zdravotního stavu před operací (pro případ nutnosti užití celkové anestézie). Podmínkou provedení výkonu je sterilní moč. Pokud užíváte léky na ředění krve, informujte lékaře a domluvte se na dalším postupu.

Jaký je postup výkonu

Výkon se provádí v tzv. litotomické poloze (tedy poloha na zádech s podloženými dolními končetinami). Následně je provedena dezinfekce operačního pole (zevního genitálu, vnitřní strany stehen a okolí konečníku), aby bylo minimalizováno riziko zanesení infekce do močového systému. Po provedení dezinfekce operačního pole operatér zakryje operační pole sterilními rouškami.

Těsně před samotným výkonem je do močové trubice zaveden lubrikační gel ke zlepšení průniku endoskopu. Poté je zaváděn endoskop, který postupně proniká močovou trubicí za optické kontroly operatéra, který posuzuje nález na močové trubici, postupně pronikne přes močový svěrač a prostatu až do močového měchýře. Po vniknutí do močového měchýře operatér zhodnotí nález v močovém měchýři a poté je zhodnocena velikost prostaty, podle které se určuje počet a umístění míst pro aplikaci vodní páry.

Po výkonu je na několik dní zavedený močový katetr.

Výkon je prováděn ve cloně antibiotik a v pooperačním průběhu jsou podávány dle potřeby i léky k tlumení bolesti, které se mohou objevit zejména v souvislosti se zavedeným katetrem.

Pacient je po výkonu propuštěn domů tentýž den za cca 6–10 hodin po výkonu nebo následujícího dne v případě užití celkové anestezie a z důvodu volby preference detailní kontroly zdravotnickým personálem po výkonu a je mu dán termín, kdy se dostaví k vytažení močového katetru. 

Antibiotikum je podáno před výkonem buďto jenom v jedné dávce nebo dle uvážení lékaře a situace pacienta i delší dobu. V případě pacienta se zavedeným katetrem, jsou antibiotika podávána vždy delší dobu.

Možné komplikace

Lze očekávat, že rizika a nepohodlí spojené s léčbou REZUM budou stejného typu, jako jsou ty, které se objevují u pacientů podstupujících jinou formu léčby prostaty.

Rizika nebo nepohodlí, které můžete očekávat od léčby REZUM, mohou zahrnovat nepohodlí v důsledku zavedení cévky nebo možný nepříjemný pocit v průběhu vlastní léčebné procedury.

Možné vedlejší účinky, které se u Vás mohou objevit, budou podobné jako u jiných metod léčby benigní hyperplazie prostaty (radiofrekvenční nebo mikrovlnné energie). Většina pacientů má vedlejší účinky v průběhu fáze zotavení z léčby. Tyto vedlejší účinky mohou zahrnovat:

 • Neschopnost močit, což může vyžadovat zavedení cévky (katetru)
 • Malé množství krve v moči při močení
 • Bolest, řezání nebo určitý diskomfort – nepohodlí během močení
 • Zvýšené a naléhavé nucení na močení nebo časté močení
 • Infekce močového systému
 • Neudržení moči nebo mimovolný odchod moči

Další, méně časté vedlejší účinky, které se mohou objevit, jsou:

 • Neschopnost dokončit proceduru
 • Poškození nebo poškrábání močové trubice
 • Tromboembolické příhody (trombóza žilního systému s možnou embolizací do plicního řečiště)
 • Významné krvácení
 • Retrográdní (zpětná) ejakulace

K vymizení nežádoucích účinků obvykle dojde do měsíce od výkonu (vzácně déle – do 3 měsíců). Doba zavedení katetru u standardních pacientů je několik dnů (obvykle tři až pět). Závisí to na velikosti prostaty a schopnosti měchýře se vyprazdňovat. Zejména u pacientů se zástavou močení, kteří již před výkonem měli zavedený katetr to může být déle. V takových případech lze očekávat úspěšnost v asi 77%. Pokud se po vytažení katetru spontánní močení neobnoví, je nutné jeho opětovné zavedení a pokud k obnovení močení opakovaně nedojde, je nutné sáhnout ke konvenční operační metodě. V medikaci, kterou pacient užíval před výkonem, se doporučuje pokračovat několik týdnů (asi měsíc trvá, než odezní otok tkání vzniklý při výkonu). Konečným cílem je, aby pacient zůstal bez medikace. Velkým kladem metody je skutečnost, že negativně nezasahuje do sexuálních funkcí (oslabení ejakulace je popisováno asi v 5% případů, narušení erekce nebylo ve studiích popisováno vůbec). Po výkonu se doporučuje 4–6 týdnů se vyhnout ejakulaci z důvodů snížení rizika krvácení. Nejdéle pozorované výsledky jsou 5leté na souboru v USA a pravděpodobnost opakování procedury během této doby je 4,4%.

Selhání efektu metody (potřeba podstoupit operační metodu) ve standardní indikaci během 4letého sledování je 8,1 %.

Pokud by po propuštění došlo k rozvoji horečnatého stavu s vysokými teplotami a třesavkou nebo se v moči objevilo masivní množství krve se sraženinami, kontaktujte ihned službu majícího lékaře na urologické klinice FN Brno, kde byl výkon proveden.

Ve sjednaném termínu se dostavíte do nemocnice a bude vám vytažen katetr a budete požádán, abyste se vymočil, a bude zkontrolován objem případné zbytkové moči v močovém měchýři ultrazvukem.

Pokud bude stav uspokojivý odcházíte domů a musíte si být vědom následujících skutečností:

 • 24–48 hodin můžete pozorovat horší proud moči a pak se stav začně postupně zlepšovat.
 • Objevení se menšího množství krve v moči po několik dnů a při zahájení močení i několik týdnů je považováno za normální. Vyšší přijem tekutin pomůže moč vyčistit. Pokud by moč byla silně krvavá se sraženinami a během 24 hodin nepomohl klidový režim se zvýšeným příjmem tekutin – kontaktujte službu majícího lékaře na urologické klinice. 
 • Vyhněte se zvedání těžkých břemen a velké fyzické námaze.
 • Pálení při močení je během prvních 6 týdnů běžné a reaguje dobře na protizánětlivé léky od bolesti. Rovněž doporučujeme vyhnout se konzumaci tekutin dráždících močový měchýř (ovocné džusy, nápoje s obsahem kofeinu apod).
 • Snažte se vyhnout zácpě – tlačení a zapojování břišního lisu zvyšuje riziko krvácení.
 • Asi třetina mužů v pooperačním období pozoruje v moči odchod drobných kousků tkáně (častější u mužů, kteří mají tzv. střední lalok prostaty)

Nejčastěji kladené otázky

Kdy bych měl ukončit svoji stávající medikaci na zbytnělou prostatu?

Je rozumné tak učinit za 4 týdny, u velmi velkých prostat se doporučuje až po 3 měsících po zákroku.

Je normální, když pozoruji krev v ejakulátu?

Ano, je to normální a může trvat několik týdnů, než postupně vymizí.

Je pravděpodobné, že moje rekonvalescence bude pomalejší, když je moje prostata větší?

Ano, čím větší je prostatická žláza, tím déle trvá zlepšování stavu a první dva týdny můžete pociťovat i větší diskomfort, než je obvyklé u menších prostat. Do větší žlázy je třeba udělat více aplikací, které jsou spojeny s větším dočasným otokem tkání.

Čím je vyvolán stav, když se moje příznaky po výkonu nejprve zlepší a pak během prvních 3–6 měsíců zhorší?

Občas podobná situace může opravdu nastat a je způsobena tím, že během procesu hojení se uvolní kousek odumřelé tkáně, který způsobí dočasnou částečnou blokádu. Není to velký problém, ale je nutné kontaktovat svého urologa.

Existuje nějaký limit velikosti prostaty?

Jako optimální je považována prostata velikosti 30–80 ml (objem je vždy stanoven vyšetřením před výkonem). U větších prostat je výkon možný, ale lze očekávat nižší úspěšnost a vyšší míru diskomfortu. Konvenční operační výkon může nicméně při neúspěchu následovat.

Jak dlouho bude trvat, nežli se budu moci vrátit do pracovního procesu a k běžným aktivitám?

Záleží to na typu práce a činností a také na individuálním přístupu. Jestliže činnost vyžaduje hodně fyzické námahy a cestování doporučili bychom 2 týdny bez těchto aktivit. Někteří muži jsou schopni se vrátit k sedavému kancelářskému zaměstnání během 2–3 dnů, jiní dávají raději přednost vyčkat na vytažení katetru a obnovení močení.